Kontrola výstavby

Kontrola výstavby

Certifikovaný Inspektor nemovitostí pravidelně provádí prohlídky výstavby nemovitosti v předem dohodnutých fázích. Průběžně hodnotí stav výstavby, což pomůže eliminovat rizika poruch na dokončeném objektu a prokázat majiteli nemovitosti kvalitně provedenou práci.

Pro majitele domu je certifikace výstavby, včetně závěrečného výstupního protokolu, zárukou toho, že objekt byl při výstavbě průběžně kontrolován nezávislým odborníkem.

Způsob diagnostiky rizik:

Průzkum NEMOVITOSTI probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v certifikaci výstavby zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doporučené fáze prohlídek:

 1. SUPERVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

  Kontrola projektové dokumentace, která by měla být v rozsahu pro provedení stavby (minimální stupeň - dokumentace pro stavební povolení) zachytí případná nevhodná, či riziková řešení ještě před započetím výstavby.

 2. KONTROLA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

  Kontrola základových konstrukcí se provádí před jejich zmonolitněním a to z důvodu možnosti kontroly stavu základové spáry (hutnění, štěrkový podsyp, uzemnění apod.) a její hloubky.

 3. KONTROLA SVISLÝCH OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ

  Kontrola v průběhu realizace svislých obvodových konstrukcí se provádí především z důvodu kontroly technologie zdění (střídání spár, kvalita zdiva, vhodné provázání koutů a rohů, uložení překladů apod.) a kontrola dodržování technologického postupu od výrobce.

 4. KONTROLA VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ

  Kontrola v průběhu realizace vodorovných konstrukcí je prováděna z důvodu kontroly uložení stropních nosníků, jejích rozmístění, řešení prostupů, kombinace stropní konstrukce a ztužujících věnců apod.

 5. KONTROLA HRUBÉ STAVBY

  Kontrola hrubé stavby je zaměřena především na kvalitu osazení výplní otvorů, nosné konstrukce střechy a případně přípravu pro napojení TZB.

 6. KONTROLA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

  Kontrola střešní konstrukce je zaměřena především na skladby střešní konstrukce před zaklopením sádrokartonovými deskami (kontrola celistvosti tepelné izolace, spojitosti a návaznosti na okolní konstrukce parotěsnící vrstvy apod.).

 7. KONTROLA PO DOKONČENÍ STAVBY

 8. KONTROLA PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

CENÍK SLUŽEB POPTAT SLUŽBU

Náhled certifikátu:

certifikát