Expertní a znalecké služby

EXPERTNÍ A ZNALECKÉ SLUŽBY

Expertní a znaleckou činnost poskytují naši inspektoři ve spolupráci se Znaleckou kanceláří DEKPROJEKT, s.r.o.

Připadají Vám tyto problémy povědomé?

"Mám vlhko ve sklepě".

Nejčastější příčinou bývá nedostatečná hydroizolační ochrana obvodových konstrukcí suterénu domu, podcenit nelze ani možnost kondenzace vodní páry na stěnách v důsledku nízké povrchové teploty. Zdrojem vlhkosti může být i netěsné potrubí vodovodu, topení či kanalizace.

"Mám doma plísně na stěnách nebo oknech".

Příčin růstu plísní může být více. Plísně se častěji vyskytují v zimním období. Velice často plísně rostou v místě tepelného mostu, který způsobí kondenzaci v konstrukci nebo na jejím povrchu a tím vznik vhodných podmínek pro jejich růst. Další příčinou bývá nevhodné mikroklima v místnosti.

"Mám mokré skvrny pod střechou".

Vyskytují-li se vlhké mapy po dešti nebo v době tání sněhu, je příčinou netěsná hydroizolace či krytina střechy. Vyskytují-li se vlhké mapy v chladném období může být příčnou nedostatečná vzduchotěsnost střešního pláště.

"Nemůžu v zimě vytopit obytnou místnost".

S tímto jevem se nejčastěji setkáváme u objektů s tzv. lehkou skladbou obvodových konstrukcí. Typickým příkladem je obytné podkroví, kdy je tepelná izolace provedena mezi krokvemi s parotěsnící vrstvou z fólie lehkého typu a sádrokartonovým podhledem. V případě netěsného provedení parotěsnící vrstvy může docházet k pronikání studeného vzduchu do interiéru, což vede ke zvýšeným tepelným ztrátám a dále může docházet ke kondenzaci vlhkosti ve skladbě a následné degradaci navazujících konstrukcí.

"Slyším hluk z okolních místností".

Obvykle se jedná o problém mezi místnostmi různých bytů nebo bytu a přidružených prostor jako jsou chodby nebo schodiště. Někdy může docházet k přenosu hluku nejen dělicí stěnou, ale také tzv. bočními cestami (např. stropy). Kontrola se provádí nedestruktivním měřením vzduchové neprůzvučnosti.

"Slyším kroky z chodby".

Příčinou tohoto jevu často bývá chybně oddělená roznášecí (nášlapná) vrstva podlahy od okolních stěn a konstrukcí. Aby roznášecí vrstva plnila svou funkci, musí být oddělena také od dalších konstrukcí procházející podlahou jako je např. potrubí ústředního topení, sloupy apod. Velice často se zapomíná na to, že se kroky (kročejový hluk) se mohou přenášet nejen mezi místnostmi nad sebou, ale také mezi sousedními místnostmi (např. z domovní chodby do obývacího pokoje). Kontrolu lze snadno provést nedestruktivním měřením kročejové neprůzvučnosti.

"Soused mě zastínil při dostavbě/nástavbě svého domu".

Ze zákona má každý právo na slunce a denní světlo v míře přiměřené dané lokalitě. Pod pojmem „zastiňovat“ se rozumí nejen omezení dopadu přímých slunečních paprsků do domu nebo na pozemek, ale také snížení přístupu denního světla do místností (při zatažené obloze). Stanovení míry stínění se prokazuje studii zastínění, kterou může vypracovat pouze autorizovaná osoba.

vady

Pokud jste na svém domě či bytě zjistili jeden z výše uvedených technických problémů, jsou naši inspektoři ve spolupráci se znalci DEKPROJEKT připraveni nabídnout následující služby:

Telefonickou konzultaci ZDARMA

  • Konzultaci přímo na místě, která pomůže najít příčiny problému a naznačit způsob odstranění

  • Odborné posouzení, které podrobně zdokumentuje celou vadu či poruchu, určí její příčiny a navrhne způsob sanace

  • Znalecký posudek, který se uplatní především tehdy, pokud je potřeba určit příčinu vady pro reklamaci díla případně pro soudní spor

  • Speciální měření (světlo, hluk, termovize, vzduchotěsnost, škodlivé látky)

  • Projekty odstranění poruch 

CENÍK SLUŽEB POPTÁVKA SLUŽEB

Měření, která jsou případně potřebná v rámci posouzení a odstranění problémů provádíme v rámci akreditované měřící laboratoře ATELIER DEK. Znamená to, že pracovníci, měřící postupy a měřící zařízení pravidelně prověřuje Český institut pro akreditaci.